PLDEGBRULT
Meniu Kontaktai

Eugeniusz Józef Tyszkiewicz

ADVOKATAS


Garbary g. 10/2,

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 601 764281

tel./fax: +48 95 736 0101

rechtsan@sukurs.com.pl

Kontakt

Paslaugos

Advokato Eugeniusza Tyszkiewicza teisini? paslaug? biuras teikia paslaugas ?vairiuose teis?s srityse.

?mon?s steig?jo ilgamet? patirtis, o taip pat atitinkam? koleg? parinkimas, užtikrina klientams kompleksinę teisinę pagalbą.

Teisini? paslaug? biuras teikia paslaugas ir teisines konsultacijas šiose srityse:

? Civilin? teis?:

-teikia klientams plat? paslaug? spektrą ?vairiose civilin?s teis?s srityse,

-ruošia raginim? atsiskaityti, sutarči?, procesini? rašt? projektus,

-atstovauja klientus derybose,

-rengia teisines išvadas,

-atstovauja klientus visuose teisminio proceso etapuose ir išieškojimo procese,

? ?kin? teis?:

-teikia klientams konsultacijas, susijusias su ?kin?s veiklos vykdymu,

-užtikrina pastov? komercin?s teis?s subjekt? aptarnavimą,

-ruošia ?kini? sutarči?, steigimo akt?, ?stat?, o taip pat ?mon?s organ? nutarim? projektus,

-atstovauja komercin?se derybose,

-registruoja asmenis ir atlieka pakeitimus teisminiame registre,

? Reorganizavimas ir bankrotas:

-Teisini? paslaug? biuras tur?damas ilgametę patirt? šioje teis?s srityje, teikia konsultacijas d?l reorganizavimo ir bankroto,

-atstovauja bankrutuojant? asmen? arba kreditori? bankroto proced?roje,

-ruošia prašymus paskelbti bankrotą, tame tarpe vartotojo bankrotą,

? Šeimos ir globos teis?:

-teikia konsultacijas, susijusias su šeimos ir globos bylomis,

-ruošia vedybini? sutarči? projektus,

-atstovauja klientams teismo procesuose nagrin?jant bylas d?l santuokos nutraukimo, aliment? priteisimo,

? Darbo teis?:

-teikia konsultacijas, susijusias su darbo teise,

-atstovauja darbo ginčuose,

-atstovauja darbuotojus ir darbdavius visuose teisminio proceso etapuose,

? Nekilnojamojo turto teis?:

-teikia klientams paslaugas, susijusias su nekilnojamojo turto ?sigijimu, pardavimu, sutvarkymu ir valdymu,

-atstovauja procesuose, susijusiuose su KADASTRO duomenimis,

? Baudžiamoji teis?:

-gina klientus ikiteisminio ir teisminio proceso etape,

-atstovauja asmenis, nukent?jusius nuo nusikaltimo,

-ruošia procesini? rašt? projektus.